मिति २०७९/५/२२ गते नगर प्रमुखश्री हेमकर्ण पौडेलको अध्यक्षतामा इटहरी नगर कार्यपालिकाको बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण २६ निर्णय !

Logo २४ भाद्र २०७९, शुक्रबार ०७:३६ | Aadil Times                  

मिति २०७९/५/२२ गते नगर प्रमुखश्री हेमकर्ण पौडेलको अध्यक्षतामा इटहरी नगर कार्यपालिकाको बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण २६ निर्णयहरु :-
निर्णय नं.१
नगर दररेट निर्धारण समिति इटहरीले चालु आ.व.२०७९।८० को लागि स्वीकृत गरी पेश हुनआएको कामदारको ज्याला, निर्माण सामाग्री ढुवानी मेशिनतथा उपकरणको भाडा सम्वन्धी दररेट स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २
करार कर्मचारीहरुको म्यादथप गर्ने सम्वन्धमा छलफल गर्दा यस विषयमाथप छलफल गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएको हुँदाआगामीकार्यपालिका बैठकमा पेश गर्ने गरी आजको बैठकको कार्यसूचिबाट फिर्ता लिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ३
इटहरी उपमहानगरपालिकामासंचालित सुरक्षितआप्रवासन९क्ब्ःक्ष्०परियोजनालाई व्यवस्थीत रुपमा सञ्चालन गर्नका निम्ती सुरक्षितआप्रवासन सम्वन्धिकार्यविधि,२०७९ र गैर सरकारी संस्थानिर्देशिका, २०७९स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ४
इटहरी उपमहानगरपालिकाको योजना सञ्चालनतथानगर कार्यपालिकाको कार्यालय एवं अन्तर्गतको वडा कार्यालयमाअमिनप्राविधिकको अभाव देखिएकोले १० (दश) जनाअमिनप्राविधिक (सहायकस्तर चौथो तह) को पदमा करार ऐन अनुसार करारमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ५
इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको स्वीकृत बजेट अनुसारको योजनाआयोजनाहरु मध्ये १० (दश) लाखसम्मका योजनाहरु लगत स्टिमेट स्वीकृत गर्ने कार्य सम्पन्नमुल्यांकन गरी भुक्तानीकालागिनगर कार्यपालिकाको कार्यालयमासिफारिस पठाउने गरी योजना सम्झौता गर्ने अधिकार सम्वन्धित वडा कार्यालयलाई दिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ६
इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमाउपभोक्ता समितिद्वारा सञ्चालनगर्ने योजनाहरुको लागत सहभागीता सम्वन्धमाआएका समस्याको समाधानकालागि इटहरी उपमहानगरपालिकाको योजना सञ्चालन सम्वन्धिकार्यविधि, २०७५सम्वन्धि परिमार्जनकालागिविपन्न, दलित, सुकुम्बासी परिवार, बस्ती, समुदाय, मठमन्दिर, संघसंस्था, विधालय, खोला पैनी, सार्वजनिक स्थल जस्ता क्षेत्रको लागत सहभागिता सम्वन्धमा सुझाव पेश गर्न देहायवमोजिम समिति गठन गने र सो समितिलाई ७ (सात) दिनको समय दिने निर्णय गरियो ।
देहायः
(१) संयोजक – श्री मानबहादुर विश्वकर्मा(भौतिकपूर्वाधार समिति संयोजक)
(२) सदस्य – श्री मणिरामश्रेष्ठ(२० नं. वडाअध्यक्ष)
(३) सदस्य – श्री भुवनराजपोखरेल (१२ नं. वडाअध्यक्ष)
(४) सदस्य – श्री अरुण राजलवट(ईन्जिनियर)
(५) सदस्य सचिव – श्री माया राई (योजनाशाखाप्रमुख)
निर्णय नं. ७
इटहरी उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित योजनाको उपभोक्ताहरु तर्फबाट लागत सहभागीता गर्नुपर्ने लागत सहभागितामा योगदाननगर्नु हुने उपभोक्तावा सेवाग्राहीहरुको सेवालाई रोक्ने सम्वन्धित वडा कार्यालयलाई अधिकार दिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ८
इटहरी उपमहानगरपालिकानगर कार्यपालिकाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनकालागि इटहरी उपमहानगरपालिकाकानगर प्रमुख र प्रमुखप्रशासकियअधिकृत विचआ.व. २०७९।८० कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ९
इटहरी उपमहानगरपालिकाक्षेत्रमा रहेका विभिन्नजातजातिहरुको धर्म परम्परा संस्कृतिअनुसारका ग्रामथानहरु सूचिकृत गर्न वडा कार्यालयहरुलाई चालु आ.व. २०७९।८० भित्र यस कार्यालयमाउपलब्ध गराई ग्रामथानहरुको सूचिकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. १०
इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं.९मा रहेको इटहरी वसपार्कको नगर विकास कोष ९त्म्ँ०सँग ऋण सहायतामा स्तरउन्नति गर्ने निर्णय गरियो।
निर्णय नं. ११
इटहरी उपमहानगरपालिकाको नगर प्रहरी सञ्चालन र व्यवस्थापनकालागिनगर प्रहरी ऐनको मस्यौदा पेश गर्नका निम्तीकानून मस्यौदा समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।
निर्णय नं. १२
इटहरी उपमहानगरपालिकाक्षेत्रभित्र सञ्चालनहुने योजनाहरुमाप्रयोग हुने निर्माण सामाग्री गुणस्तरीय परिक्षणका लागिप्राविधिकप्रयोगशाला, खाद्यवस्तुको गुणस्तरको जाचकालागिखाद्यप्रयोगाला सम्वन्धिकार्यविधिनिर्माण गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. १३
इटहरी उपमहानगरपालिकाको आ.व. २०७८।७९ को वार्षिक समिक्षाकार्यालयले उपयुक्त समय निर्धारण गरि आयोजना गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. १४
इटहरी उपमहानगरपालिकाक्षेत्रभित्रकाविधालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य संस्था, वसपार्क जस्ता सार्वजनिक स्थानमामदिरा तथा सूर्तिजन्यपदार्थहरु विक्रिवितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. १५
इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित रहेको वडा कार्यालय रहेको भवनभएका सटर भाडा यस अगावै भएको सम्झौतावमोजिमको रकमअसुल उपर गरी नयाँ सम्झौताकालागिखुल्लावोलपत्रआव्हान गरी ठेक्काबन्दोवस्त गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. १६
इटहरी उपमहानगरपालिकाद्वारा जारी भएको सहकारी ऐन २०७५ को दफा३ को उपदफा (१)वमोजिम देहायवमोजिमको नगर सहकारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
(१) संयोजक – श्री हेम कर्ण पौडेल (नगर प्रमुख)
(२) सह संयोजक – श्री संगिताकुमारी चौधरी (नगर उपप्रमुख)
(३) सदस्य – श्री रामचरित्र मेहता (प्रमुखप्रशासकीयअधिकृत)
(४) सदस्य – श्री रतनकार्की (१ नं. वडाध्यक्ष)
(५) सदस्य – श्री गंगादाहाल (सहकारी संस्था)
(६) सदस्य – श्री भोला बस्नेत (सहकारी संस्था)
(७) सदस्य – श्री विमलाश्रेष्ठ (सहकारी संस्था)
(८) सदस्य सचिव – श्री वालकुमारपोखरेल (सहाकारी शाखाप्रमुख)
निर्णय नं. १७
इटहरी उपमहानगरपालिकानगर कार्यपालिकाको कार्यालयमाविभिन्न वडाका रोग लागिउपचार गराउनु भएकाउपचार गराइ रहेका र विभिन्नप्राकृतिकप्रकोप आगलागीतथादुर्घटनामा पर्नु भएका देहायवमोजिमकाव्यक्तिहरुलाई देहायवमोजिमको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।
देहाय
(१)नगेन्द्र नेपाल, इटहरी – २ रु ३०,०००÷– (उपचार)
(२) अनिताभुजेज, इटहरी – ५ रु ४०,०००÷– (आगलागी)
(३) वालकृष्ण गौतम, रु ५०,०००÷– (उपचार)
(४) विनोद रिजाल, इटहरी – १ रु २५,०००÷– (उपचार)
(५) सुरज महतो, इटहरी – ६ रु ५०,०००÷– (उपचार)
(६) निर्मल ढुंगेल, रु १,००,०००÷– (उपचार)
निर्णय नं. १८
भूमिहिनदलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितवसोवासीको लगत संकलनकार्यविधिअनुसार वडाभित्रका क्षेत्रहरुलाई ३ (तीन) तहमा क्षेत्र निर्धारण गरी वडा कार्यालय मार्फत माग गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. १९
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत समय सिमाभित्र वेरोजगारहरु सूचिको वडा कार्यालय मार्फत आवेदन पेश गरेका वेरोजगार व्यक्तिहरुको सूचिकृत गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २०
इटहरी उपमहानगरपालिकाक्षेत्रभित्र मेट?ीक ठेगाना प्रणाली लागु गर्ने साथै मेट?ीक ठेगाना प्रणाली निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो साथै उक्तनिर्देशिकावमोजिम देहायबमोजिमका मेटि?क ठेगाना प्रणाली निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो ।
देहाय
(१) संयोजक – श्री हेमकर्ण पौडेल (नगर प्रमुख)
(२) सदस्य – श्री संगीताकुमारी चौधरी (नगर उपप्रमुख)
(३) सदस्य – श्री मन बहादुर विश्वकर्मा (पूर्वाधार विकास समिति, संयोजक)
(४) सदस्य – श्री प्रमोद शेर्पा (सामाजिकविकास समिति, संयोजक)
(५) सदस्य – श्री श्रीनारायण चौधरी (वनवातावरण तथाविपदव्यवस्थापन समिति, संयोजक)
(६) सदस्य – श्री दिपा राई (आर्थिक विकास समिति, संयोजक)
(७) सदस्य – श्री भिमादेवी राई (संस्थागतविकास सेवाप्रशासनतथा सुशासन समिति, संयोजक)
(८) सदस्य –श्री रामचरित्र मेहता (प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत)
(९) सदस्य – श्री मणिरामश्रेष्ठ (२० नं. वडाध्यक्ष)
(१०) सदस्य – श्री जितेन्द्र थापा (९ नं. वडाध्यक्ष)
(११) सदस्य – श्री तेज नारायण चौधरी (१६ नं.वडाध्यक्ष)
(१२) सदस्य – श्री अर्जुन कुमार दाहाल (भौतिक विज्ञ)
(१३) सदस्य सचिव – श्री जीवन घिमिरे (ईन्जिनियर)
निर्णय नं. २१
इटहरी उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत रहेका सवै वडा कार्यालयहरुमा एक एकजनाकार्यालय सहयोगीस्तरको २० जनाविद्युतप्राविधिक दैनिक डोर हाजिरमा कामकाजलगाउने निर्णय गरियो साथै एक जना सहायकस्तरको पाचौ तहको विद्युतप्राविधिक करारामानियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २२
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा नेपालीनागरिकहरुको राष्ट्रिय परिचयपत्रनिर्माणका लागि वडामा खटि आएकाकर्मचारीहरुको लागिभएको खर्च वडा कार्यालयको सिफारिस अनुसार प्राप्तविलभर्पाइ अनुसारको रकमभुक्तानीदिने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २३
यस उपमहानगरपालिका परिसरभित्रआउने सेवाग्राही, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुको लागिउपमहानगरपालिका परिसरभित्रचमेना गृह निर्माण गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २४
वि.सं. २०७४ सालभन्दा अगाडि निर्माण भएका घरहरुको हालसम्मअभिलेखिकरण नभएका घरहरु कानुनबमोजिम जरिवनालिई अभिलेखिकरण गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २५
इटहरी–१२ स्थित रहेको भारवीकलेज नजिकको सार्वजनिकजग्गाको सम्वन्धमा स्थलगतनापजाँच गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २६
नगर कार्यपालिकाको नियमित बैठक प्रत्येकमहिनाको अन्तिमहप्ताको शुक्रबार दिनको १ः०० बजे बैठक बस्ने निर्णय गरियो ।

सम्बन्धित खबर